Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Mykanów, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Numer naboru RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19

Poprawa efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy od stycznia 2020 roku.

 Wymagania wobec partnera/ ów:

 1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:
 2. a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 3. b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 4. c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 5. d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).2.
 6. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników.
 7. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania procesie dydaktycznym e-podręczników.

Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem.
 2. W ramach projektu: przeszkolenie wskazanych nauczycieli przedszkola dla których Lider jest organem prowadzącym, w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych wraz z wykorzystaniem procesie dydaktycznym e-podręcznikó
 3. Dostarczenie do przedszkola materiałów dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręcznikó
 4. Właściwa promocja projektu.
 5. Zarządzanie projektem wraz z Liderem.
 6. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 7. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej .
 3. Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań oświatowych przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręcznikó
 4. Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych,

– art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Data i miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Mykanowie
Ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów

Oferty należy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. (jest to data i godzina wpływu oferty) w formie papierowej lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy bok@mykanow.pl

Data opublikowania: 12:27, 9 maja 2019

Kategorie: Aktualności