Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 20212027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 20212027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny

raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.


Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym

międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:


Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 20212027 (FEnIKS) budżet ok. 135 mld zł


Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 20212027 (FERS) budżet ok. 21,9 mld zł


Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 20212027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł


Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 20212027 (FERC) budżet ok. 11,4mld zł


Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 20212027 budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie i częściowo mazowieckie)


Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 20212027 budżet ok. 3,5 mld zł


Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 20212027 (FEPŻ) budżet ok. 2,7 mld zł


Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 20212027 (PTFE) budżet ok. 2,5 mld zł


Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie 
warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,


b) partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej


c) min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.


Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia

Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) „nie wyrządzaj poważnej

szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in.  skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób

z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.


“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa” mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 
Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja,

włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.


Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi 
zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują

zamówienia publiczne.


Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą

dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.


Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 20212027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/ek

NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu. 
OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie.

Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia

OFOP przyjmowane są przez formularz link:
https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.


8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00


9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00


23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00


24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00

7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 20212027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania

się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/ki NGOs w komitetach monitorujących.


Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:


Relacja z konferencji pt. Praworządność i prawa podstawowe wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich (Warszawa 6 lipca 2022 r.)

Link do nagrania:
https://youtu.be/1zSoxWifGws

RESPEKTOWANIE PRAW PODSTAWOWYCH. Link do nagrania: 
https://youtu.be/hilQO1F4PLw

ZASADA DOSTĘPNOŚCI. Link do nagrania:
https://youtu.be/ACYmNZdXGEI

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI. Link do nagrania:
https://youtu.be/ePPWyEvikFo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN / GENDER MAINSTREAMING. Link do

nagrania:
https://youtu.be/gcU8jsQvtSk

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Link do nagrania:


https://youtu.be/SdccNiHCzWA 
Więcej informacji: www.ofop.eu

W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt:
komitetymonitorujace@ofop.eu

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Partnerstwo dla lepszej perspektywy!Data opublikowania: 09:38, 10 listopada 2022

Kategorie: Aktualności