Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu 2020

https://mykanow.pl/wp-content/uploads/2020/07/EFS_POZIOM_kolor.jpg

 

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Radostkowie, Gmina Mykanów jest wnioskodawcą.

Całkowita wartość projektu            291 320,00 zł

Przyznane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu               247 622,00 zł
Społecznego

Okres realizacji projektu                   2020-12-01   –   2022-11-30

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy w Radostkowie, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostkowie do dostępu do oferty edukacyjnej, opartej na najnowocześniejszej metodyce nauczania poprzez:
– poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci z uwzględnieniem równości uczniów w dostępie do w/w edukacji, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– rozwój kompetencji u uczniów w zakresie kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych i
językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, co przyniesie korzyści w postaci większej atrakcyjności uczniów w przyszłości na rynku pracy i będzie niwelowało wskaźnik osób kończących przedwcześnie edukację,
– doposażenie pracowni matematycznej, przedmiotów przyrodniczych oraz pozyskanie sprzętu do zajęć prowadzonych przez pedagogów specjalistów.

Projekt obejmuje szereg zajęć ukierunkowanych na rozwój możliwości edukacyjnych i wychowawczych uczniów/uczennic, mających na celu wsparcie i poszerzenie umiejętności uczenia się, zdobywania umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, naukowo-technicznych, językowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu, z wykorzystaniem Terapii Integracji Sensorycznej dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.