Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu 2019

 

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie, Gmina Mykanów jest wnioskodawcą.

Całkowita wartość projektu:     297 583,75  zł

Przyznane dofinansowanie:     267 825,37  zł

Okres realizacji projektu: 2020-07-01 – 2022-06-30

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie potencjału edukacyjno-wychowawczego uczniów  Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, naukowo – technicznych, językowych, umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych, poprawa efektywności kształcenia ogólnego od edukacji wczesnoszkolnej do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Nabywanie umiejętności społecznych, interpersonalnych, praktycznej wiedzy przyczyni się do zwiększenia kompetencji językowych, postaw proeuropejskich. Umożliwi wszechstronny rozwój, samokształcenie, motywację do pracy, ułatwi młodym ludziom start na rynku pracy.

Projekt obejmuje szereg zajęć wspierających rozwój możliwości edukacyjnych i wychowawczych uczniów i uczennic. Celem zajęć jest wsparcie i poszerzenie umiejętności uczenia się, zdobywania umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, naukowo-technicznych, językowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez nauczanie przez eksperyment, działanie i doświadczenie. W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie i uczennice klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. WBK w Starym Kocinie. Prowadzone będą metodą eksperymentu, z wykorzystaniem Terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzone zajęcia to koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Metody dydaktyczne i pomoce metodyczne pozwolą na rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, innowacyjności, pracy w zespole oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.