Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Mykanów działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 poz.2010 z późn.zm.) zawiadamia, że Uchwałą Rady Gminy Mykanów Nr 103/XIII/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2019r. poz.8305) – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym nowo ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od dnia 01.01.2020r. i wynosi będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej wynoszącej 36,00 zł miesięcznie od osoby.

Informuję ponadto, że nie ma obowiązku do złożenia nowej deklaracji.

 

Data opublikowania: 13:44, 9 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności