Nabór na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w wymiarze 1 etatu

1.Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie : kierunek – ochrona środowiska lub kierunek pokrewny

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2.Preferencje dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,

 • prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie kar za samowolne ich usuwanie,

 • realizowanie zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 • kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w/z odbierania odpadów,

 • likwidacja dzikich wysypisk odpadów,

 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • rejestracja deklaracji, określających wysokość opłaty i prowadzenie postępowań administracyjnych,

 • nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4.Warunki pracy na stanowisku

 • praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie – ul. Samorządowa 1, pokój na I piętrze (bez windy) .

 • praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem transportu.

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys CV,

 • list motywacyjny,

 • dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1),

 • dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje, predyspozycje, itp.,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :

Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wymiarze 1 etatuw terminie do 07.02.2022r.

Dokumenty w wyżej wymienionym terminie mogą być przyjęte drogą elektroniczną pod warunkiem, że będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami )”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Mykanowie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

UWAGA :

Kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne przystąpią do drugiego etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego z zakresu znajomości
ustaw :

1. o samorządzie gminnym

2. o czystości i porządku w gminach

3. o ochronie przyrody (Rozdział dot. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)

a w przypadku pozytywnego wyniku tj. uzyskania co najmniej 50% sumy punktów możliwych do uzyskania będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną .

 

Wójt

mgr inż. Dariusz Pomada

Data opublikowania: 15:27, 31 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności