Nabór do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, iż od stycznia 2013 r. trwa nabór do kolejnej edycji Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu Społecznego, który rozpocznie się w maju 2013 r. i potrwa do grudnia 2013 r.

Celem głównym naszego projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego Uczestnikom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. A celami szczegółowymi projektu jest: zwiększenie zdolności komunikacyjnych interpersonalnych Uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników Projektu doradzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapobieganie powstawaniu patologii społecznych oraz wykluczeniu społecznemu, adaptacja Uczestników Projektu do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

 

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz rolników, którzy zamieszkują na terenie Gminy Mykanów i korzystają z pomocy społecznej.

 

Osoby które zdecydują się na udział w projekcie otrzymają w ramach udziału w projekcie kompleksowe wsparcie tzn. będą uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, w warsztatach kompetencji społecznych z psychologiem, wyjazdowych warsztatach „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji interpersonalnej; zrealizują wybrany przez siebie kurs/ szkolenie; dodatkowo otrzymywać będą comiesięczne zasiłki celowe na potrzeby związane z udziałem w projekcie.

Data opublikowania: 09:53, 21 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności