MAPA ZAGROŻEŃ – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Mapy zagrożeń mają stać się narzędziem rzetelnego i czytelnego przedstawienia, w tym społecznościom lokalnym oraz instytucjom współodpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego skali i rodzaju zagrożeń. Poczucie tego bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego też identyfikacja nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych

 

Ideą spotkań dot. opracowania mapy zagrożeń jako istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest analiza danych poszczególnych instytucji na temat zagrożeń. Każda z instytucji mających wkład w powstanie tego typu bazy danych będzie mogła przedstawić informacje dot. niebezpieczeństw, które będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania mapy zagrożeń. Ważne jest aby znaleźć wspólny mianownik sprawozdawczości dla całego powiatu, województwa i kraju, a także spójny i jednolity przekaz czytelny dla każdego obywatela

Założeniem tego projektu jest, że:

Mapa zagrożeń będzie prezentowana zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej, zawierać będzie charakterystykę przestrzeni publicznej przedstawioną obok danych statystycznych pochodzących z dostępnych baz, za pomocą wyników badań opinii społecznej oraz istotnych wniosków płynących z debat społecznych, pracy środowiskowej dzielnicowych czy przedstawicieli innych służb i inspekcji.

Przedmiotowe spotkanie będzie miało następujący przebieg:

 1. Przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa – na terenie Komisariatu Policji w Kłomnicach
 2. Przedstawienie dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej na podległym terenie, z uwzględnieniem m.in. sposobu nawiązywania kontaktu z Policją.
 3. Zaprezentowanie założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.
 4. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań podmiotów, w szczególności społecznych, biorących udział w konsultacjach, zmierzającej do zdefiniowania m.in.:
  • źródeł i zakresu informacji oczekiwanych do prezentowania w zakresie lokalnego bezpieczeństwa,
  • oczekiwanych kanałów przekazywania informacji o zagrożeniach,
  • form obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa.
 5. Sformułowanie wniosków podsumowujących konsultacje społeczne na temat map zagrożeń bezpieczeństwa.

To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.
 

Prosimy o udział wszystkie osoby zaangażowane w działalność publiczną oraz wszystkich zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 lutego 2016 o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Mykanowie

 

KOMENDANT        
KOMISARIATU POLICJI
w KŁOMNICACH     
podinsp. Jacek Pluta

Data opublikowania: 12:28, 19 lutego 2016

Kategorie: Aktualności