LVI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LVI Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Cichej i Zielonej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa przy ul. Kopernika, Przedkocin przy ul. Długiej, Kuźnica Kiedrzyńska w obrębie ul. Witosa i Długiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa, Przedkocin i Cykarzew Północny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowni i Łochynia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 16. Zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 11:58, 1 września 2023

Kategorie: Aktualności