LIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LIII Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloleniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mykanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mykanów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów”.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 08:50, 30 maja 2023

Kategorie: Aktualności