LII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LII

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mykanów na lata 2023-2026”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 11:07, 12 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności