Lekki tornister uczniów ze Starego Cykarzewa

Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie została zakwalifikowana do V edycji projektu Lekki Tornister, który jest ogól­no­pol­ską kam­pa­nią informacyjno-edu­ka­cyjną, skie­ro­waną do uczniów klas 0–III szkół pod­sta­wo­wych. Ogólnopolski projekt Lekki Tornister realizowany jest od 2011 roku przez  Fundację Rosa (http://fundacjasensoria.pl), która dostrzega problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów,  działania w tym zakresie wspiera również Fundacja Sensoria (http://fundacjasensoria.pl). W  roku szkolnym 2016/2017 łącznie do udziału w akcji Lekki Tornister zakwalifikowały się 723 szkoły – prawie 78 000 uczniów i ponad 4 000 nauczycieli.

Celem programu jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy ze zwróceniem szczególnej uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów.

W ramach projektu szkoła otrzymała pakiet materiałów, na podstawie których szkolny koordynator akcji Lekki Tornister przeprowadził z uczniami lekcje o profilaktyce wad postawy oraz wykonał ścienną gazetkę informacyjną dla rodziców. Dzieci z zaangażowaniem brały udział                        w zajęciach. W tematykę spotkania wprowadziła ich piosenka o Mikołajku i jego tornistrze, przy której uczniowie wykonali prosty układ choreograficzny i podjęli próbę śpiewania. Potem zajęli wygodne pozycje na dywanie i wysłuchali słuchowiska o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, w przy­stępny spo­sób poma­ga­ją­cym zro­zu­mieć dzie­ciom pro­blem prze­cią­żo­nych tor­ni­strów i wią­żące się z nim zagro­że­nie wystą­pie­nia cho­rób układu ruchu. Akcja opo­wie­ści przede wszyst­kim toczy się w ple­caku Miko­łajka. O swoim cięż­kim losie w humo­ry­styczny spo­sób opo­wia­dają miesz­kańcy dna tor­ni­stra: Kana­peczka, Pan Podręcz­nik, Ogry­zek, Trampki i Tablet. Ich życie zabu­rza poja­wie­nie się małej Zie­lo­nej Kro­peczki, która okazuje się pleśnią na kanapce. Na szczęście przy pomocy mamy Mikołajka cała historia kończy się dobrze. W kolejnej części spotkania uczniowie dowiedzieli się jak wybrać odpowiedni tornister – poznali 10 przykazań Lekkiego Tornistra, obejrzeli swoje plecaki, ocenili czy są odpowiednio dobrane i zaprezentowali grupie.  Sprawdzali też zawartość swoich tornistrów oraz dowiedzieli się jak prawidłowo spakować i nosić plecak i dlaczego wkładanie do niego góry zabawek może być szkodliwe dla ich kręgosłupów. W ostatniej części lekcji uczniowie otrzymali kolorowe karty pracy, które z chęcią rozwiązywali.

Kolejnym krokiem realizacji projektu będzie odesłanie sprawozdania z przeprowadzonej kampanii do organizatorów. Niektóre wybrane placówki biorące udział w akcji odwiedzi zespół Lekkiego Tornistra, który przeprowadzi  spotkanie edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Liczymy na to, że to właśnie nasza szkoła zakwalifikuje się do takiego wyjątkowego spotkania edukacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: http://lekkitornister.org.

Opracowała: Agnieszka Kacprzak

Data opublikowania: 10:37, 2 marca 2017

Kategorie: Aktualności