Kwalifikacja wojskowa

W okresie od dnia 04 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku przeprowadzona zostanie  na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Mykanów będą wzywane do kwalifikacji wojskowej w dniach od 27 lutego do 01 marca (mężczyźni) oraz 01 kwietnia b.r.(kobiety), która zostanie przeprowadzona w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, w budynku Starostwa Powiatowego pok. 32.  W powiecie częstochowskim będzie przebiegać w okresie od  25 lutego do 01 kwietnia 2019 roku. Każda osoba otrzyma wezwanie na tę okoliczność.

            Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje  przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

            

Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, które należy przedłożyć Powiatowej Komisji Lekarskiej (tylko w razie problemów ze zdrowiem),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu, które zostały rozplakatowane na terenie gminy Mykanów.

Osoby posiadające orzeczenia stwierdzające  niezdolność do pracy lub stopień  niepełnosprawności mogą spełnić obowiązek zgłoszenia się za pośrednictwem upoważnionej osoby.

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służy wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Data opublikowania: 12:47, 26 lutego 2019

Kategorie: Aktualności