Kwalifikacja wojskowa w Gminie Mykanów

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie  na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Mykanów będą wzywane do kwalifikacji wojskowej w dniach od 14-16 lutego (mężczyźni) oraz 16 marca b.r.(kobiety), która zostanie przeprowadzona w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, w budynku Starostwa Powiatowego pok. 35.  W powiecie częstochowskim będzie przebiegać w okresie od  12 lutego do 16 marca 2018 roku. Każda osoba otrzyma wezwanie na tę okoliczność.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje  przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służy wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

             Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, które należy przedłożyć Powiatowej Komisji Lekarskiej (tylko w razie problemów ze zdrowiem),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu, które zostały rozplakatowane na terenie gminy Mykanów.

Osoby posiadające orzeczenia stwierdzające  niezdolność do pracy lub stopień  niepełnosprawności mogą spełnić obowiązek zgłoszenia się za pośrednictwem upoważnionej osoby.

                                                                                                                     Opracował:
Kierownik RSOiZK Mariusz Merc

Data opublikowania: 12:50, 17 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności