Kwalifikacja wojskowa

W okresie od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 roku przeprowadzona zostanie  na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Mykanów będą wzywane do kwalifikacji wojskowej w dniach od 02 marca do 04 marca (mężczyźni) oraz 01 kwietnia b.r.(kobiety), która zostanie przeprowadzona w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, w budynku Starostwa Powiatowego pok. 32.  W powiecie częstochowskim będzie przebiegać w okresie od  02 marca do 01 kwietnia 2020 roku. Każda osoba otrzyma wezwanie na tę okoliczność.

            Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje  przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służy wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

             Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, które należy przedłożyć Powiatowej Komisji Lekarskiej (tylko w razie problemów ze zdrowiem),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu, które zostały rozplakatowane na terenie gminy Mykanów.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, polega grzywnie  labo karze ograniczenia  wolności(art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby posiadające orzeczenia stwierdzające  niezdolność do pracy lub stopień  niepełnosprawności mogą spełnić obowiązek zgłoszenia się za pośrednictwem upoważnionej osoby.

                                                                                                                     Opracował:

                                                                                               Kierownik RSOiZK Mariusz Merc

Data opublikowania: 12:31, 28 lutego 2020

Kategorie: Aktualności