Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 155 Wójta Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach
poprzez składanie opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 13 stycznia 2023 r. w następujący sposób :

 1. Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.mykanow.pl wraz z projektem strategii w następujący sposób:
  – w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym;
  – pocztą na adres Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów (decyduje data wpływu do Urzędu);
  – podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się: 10.01.2023 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie.
 2. Elektronicznie w następujący sposób:
  – poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_mykanow
  – poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mykanów e-PUAP: /x30y4r8ik6/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu)
  – za pomocą poczty elektronicznej, na adres bok@mykanow.pl, w postaci skanu podpisanego formularza do składania uwag;
  – podczas spotkania on-line, które odbędzie się 11.01.2023 r. o godz. 16:00 pod linkiem: https://us02web.zoom.us/j/88431544245?pwd=S0JkMWdTekR4eUhiNEk3bFBhMW01QT09

Konsultacje potrwają od 9 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mykanów w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów Nr 155/2022

Projekt Strategii Rozwoju gminy Mykanów do 2030 roku

Formularz do składania uwag – wersja do wydruku

Data opublikowania: 12:47, 9 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności