Konsultacje społeczne

Na podstawie  uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października    2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dla uchwał regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

Z treścią konsultowanych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

 

 

Data opublikowania: 12:22, 24 sierpnia 2016

Kategorie: Aktualności