Konsulatcje społeczne w sprawie Projektów aktów prawnych dotyczących dospodarki odpadami

Wójt Gminy Mykanów ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Mykanów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi       i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2012r. poz.391)

Wójt  Gminy Mykanów ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Mykanów w sprawie:

  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • terminu,  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  • określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mykanów

 

Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 10 grudnia 2012 roku  do 21 grudnia 2012r. do godz. 15.00. Projekty uchwał zostały zamieszczone:

–  na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów  www.mykanow.pl

–  w Biuletynie Informacji Publicznej www.mykanow.4bip.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące ww.  uchwał można składać w:

– Biurze obsługi interesanta  Urzędu Gminy Mykanów

– drogą elektroniczną na adres: j.kata@mykanow.pl

 

Data opublikowania: 14:30, 10 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności