Konkurs ofert

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. 

„Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów” 

ORG/JŁ.524.3.13                                                                             Mykanów 22-02-2013 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianamioraz Uchwały Nr 180/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30.11.2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013;

WÓJT GMINY MYKANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

p.n. „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”.

 

I. Rodzaje zadań.

– organizacja czasu wolnego poprzez propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kultury i tradycji regionalnych oraz czytelnictwa literatury w celu przeciwdziałania patologiom,

– szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca i gry na instrumentach muzycznych,

– organizowanie i udział imprezach kulturalnych,

– utrzymanie i modernizacja urządzeń, instrumentów oraz strojów

 

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 40000zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów, w terminie do 15 marca 2013 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego p. n Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”.

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualny wypis z KRS. Wypis ma odzwierciedlać faktyczny stan władz stowarzyszenia. Nie jest istotna data wydania wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 800 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo – Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo – Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

1.      ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,

  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni działalność w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2012.
  4. oceni ilość osób objętych działalnością w ramach realizowanych zadań

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2012 Gmina Mykanów realizowała podobne zadanie p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia w Sołectwach Gminy Mykanów”, w ramach którego realizowane były działania o podobnej tematyce przeznaczając na działania tego typu kwotę 36 000zł. W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju i nie udzielano żadnych dotacji podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy.

 

Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl – zakładka dla interesanta

 

Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela

Data opublikowania: 14:20, 22 lutego 2013

Kategorie: Aktualności