Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2024

Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego dniu 24 stycznia 2024 roku przyjął uchwałę nr 175/483/VI/2024 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 000,00 zł.

W  ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 ze środków z budżetu Województwa Śląskiego można realizować zadania polegające na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową będzie trwał do dnia 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane wnioski o pomoc  finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 18 października 2024 r. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.
Ogłoszenie o Konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl.W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z realizacją konkursu proszę o kontakt.

Jednocześnie informujemy, iż z wszystkie aktualne dokumenty dotyczące MKIS można pobrać korzystając z poniższego linku do strony

 https://www.slaskie.pl/content/marszalkowski-konkurs-inicjatywa-solecka-2024

 

Data opublikowania: 15:53, 31 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności