Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2019”

Wójt Gminy Mykanów na podstawie Zarządzenia Nr 43/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku zaprasza mieszkańców Gminy Mykanów do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2019”.

I. Uprawnieni do udziału:
Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Mykanów.

Do konkursu mogą być zgłoszone:
– gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą,
– zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

II Cele konkursu:

Konkurs ma na celu m.in.
– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,
– upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
– zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu,
– poprawę estetyki zagród wiejskich,
– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

III. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie:

Od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

IV. Miejsce zgłaszania posesji do konkursu:

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać:
– osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy Mykanów, pok. nr 1 (rolnictwo), I piętro – budynek B,
– listownie na adres: Urząd Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1,42-233 Mykanów,
– u Sołtysa właściwego sołectwa.

V. Nagrody:

Na etapie gminnym organizator ustanowił pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 2 500,- zł.

Laureat etapu gminnego będzie reprezentował Gminę Mykanów w konkursie powiatowym.

VI. Dodatkowe informacje:

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie , bud. B – pok. nr 1, oraz tutaj:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Osoba do kontaktu: Adam Wochal, pok. nr 1, tel. 34 3288019 w. 33, e-mail: a.wochal@mykanow.pl

Data opublikowania: 14:21, 24 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności