Komunikat o suszy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w swoim dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w tym po raz pierwszy na terenie gminy Mykanów. Zgodnie z w/w raportem zagrożenie suszy na terenie gminy Mykanów określono dla następujących upraw: ziemniaki, rośliny strączkowe, krzewy owocowe oraz chmiel.

Raport nie określa stanu zagrożenia suszy dla takich roślin jak kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę oraz buraki z uwagą, że uprawa tych roślin na glebach występujących na obszarze naszej gminy nie jest wskazana.
Ogłoszenie ostatniego raportu IUNG-u daje podstawę prawną do szacowania strat spowodowanych przez suszę na terenie gminy Mykanów. W związku z powyższym prosimy rolników o zgłaszanie ewentualnych strat (także tych dotyczących kukurydzy i innych upraw, które pozostają w tej chwili nie zebrane) do tut. Urzędu w terminie do dnia 7 września 2015 roku.

W zgłoszeniu szkód należy podać wszystkie uprawy posiadane w gospodarstwie (również te w których szkody nie wystąpiły). Zgodnie z ustalonymi zasadami szacowania strat, wysokość strat w gospodarstwie będzie liczona w stosunku do całej produkcji danego gospodarstwa, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników gminna komisja powołana przez Wojewodę Śląskiego do szacowania zakresu i wielkości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy przystąpi do szacowania strat.

Druk zgłoszenia szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (budynek „B” pok. Nr 1 – rolnictwo lub w biurze podawczym) albo pobrać ze strony internetowej: www.mykanow.pl.

Wniosek o oszacowanie wielkości szkód: tutaj
Załącznik do wniosku: tutaj

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie Gminy Mykanów pod numerem telefonu 34 3288019 w. 33

 

 

Data opublikowania: 05:33, 26 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności