Kolejny obiekt zostanie podany termomodernizacji

W dniu 4 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą  F.U.H DZIEDZICKI Marcin  Dziedzicki z siedzibą  w Konopiskach ul. Stawowa 8 na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Borownie. Termin zakończenia robót  zgodnie z umowa to 28.06.2018 r. Wartość umowy 467 400 zł. Była to najkorzystniejsza oferta w  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na to zadanie. Zakres robót obejmuje izolacje fundamentów, docieplenie stropu, modernizacja dachu i zadaszenia nad wejściami, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, ocieplenie elewacji, wymianę instalacji elektrycznej, roboty związane z ogrzewaniem budynku.

Zadanie to realizowane będzie w ramach dofinansowania środkami  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020  oś priorytetowa  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT subregionu północnego

 

Projekt : Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów”

 

 

Data opublikowania: 10:05, 5 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności