kanalizacja – 2018

Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez
budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie
ujęcia wody „Wierzchowisko” w Gminie Mykanów -etap I

Projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 

WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU
GMINA MYKANÓW                                                                                                                                                      

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2017-09-11 – 2021-09-30

INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK
Instytucja Zarządzająca RPO WSL – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KRÓTKI OPIS PROJEKTU
Realizacja rzeczowa projektu została zakończona 30 września 2021 roku. Jego celem jest zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Kolonia Wierzchowisko, leżącej na terenie Aglomeracji Mykanów. W wyniku jego realizacji do sieci będą odprowadzane ścieki komunalne z 84 gospodarstw. W ramach projektu rozbudowano również Oczyszczalnię Ścieków Rybna.
Całkowita wartość projektu wynosi 23 305 210,59 PLN.
Wydatki kwalifikowane projektu 13 634 711,37 PLN.
Wnioskowane dofinansowanie 9 700 000,00 PLN.

CELE PROJEKTU I SPOSÓB REALIZACJI

Celem projektu jest zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych położonych wzdłuż ulicy Pogodnej, Źródlanej, Zielonej i Wodociągowej w m. Kolonia Wierzchowisko. W wyniku jego realizacji do sieci będą odprowadzane ścieki komunalne z około 64 szt. nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Pogodnej, oraz 20 szt. nieruchomości położonych wzdłuż ulic Źródlanej, Zielonej i Wodociągowej.

Przedmiotowy Projekt jest częścią wieloetapowego programu poprawy środowiska naturalnego w gminie Mykanów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Mykanów, miejscowość Kolonia Wierzchowisko oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybna . W wyniku realizacji projektu do kanalizacji podłączonych zostanie kolejne 84 nieruchomości, oraz zwiększona zostanie wydajność oczyszczalni ścieków.

Projekt realizowany był w ramach wiązki projektów „Gospodarka wodno-ściekowa” RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Przedmiotowy projekt realizuje przyjęte cele strategii subregionu, tj. wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Subregionu w wyniku efektywnego wykorzystania zasobów poprzez działania w zakresie Ochrony zasobów środowiskowych dzięki budowie sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Mykanów.

Projekt wpisuje się w cele RPO WSL 2014–2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez działania w zakresie Gospodarki wodno-ściekowej, co przyczynia się do zwiększenia liczby  ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych oraz przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6b: inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie – wskazanego w Umowie Partnerstwa.

Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć w sąsiednich gminach przyczynia się do osiągnięcia na terenie Subregionu Pn. Województwa Śląskiego wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.