IX Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 23 lipca 2019r. (wtorek) o godz. 14.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie IX sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Słonecznej, Osiedlowej, Jemiołowej i Szkolnej w gminie Mykanów
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 10:43, 12 lipca 2019

Kategorie: Aktualności