XI Regionalny Rajd Rowerowy

Trwają zapisy do udziału w tegorocznym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Mykanów. Sprawdź szczegóły!

 

REGULAMIN

XI REGIONALNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Nowy Kocin 23.06.2019r.

 

ORGANIZATORZY:

Sołtys i Rada Sołecka  Nowego Kocina, Wspólnota Gruntowa w Nowym Kocinie,

Michał Krzysiński – GTS „Aktywna Gmina Mykanów”

PARTNERZY:

Gmina Mykanów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

 

KOORDYNATOR RAJDU:

Grzegorz Grabara

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada

 

RAJD MA NA CELU:

– promocję zdrowego stylu życiu i aktywnego spędzania wolnego czasu

– poznanie wartości historycznych i przyrodniczo – krajobrazowych okolicy

– aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Mykanów

 

RAJD ODBĘDZIE SIĘ :

23 czerwca  2019r.  w godz.: 13:00 – 17:00  (niedziela)

Zbiórka i rejestracja uczestników na placu przy Domu Ludowym w Nowym Kocinie od godz. 12:30

Trasa rajdu (ok. 35 km): Nowy Kocin, Rybna, Radostków, Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska, Kopiec, Kamyk, Nowa Wieś, Ostrowy nad Okszą, Stary Kocin, Nowy Kocin.

Zakończenie rajdu – plac przy Domu Ludowym w Nowym Kocinie około godz. 17:00.

Po zakończeniu rajdu przewidziany jest poczęstunek z grilla i losowanie nagród.

NAGRODA GŁÓWNA: rower turystyczny

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą brać udział osoby indywidualne bez względu na wiek. Osoby nieletnie wyłącznie pod opieką dorosłych. Obowiązkiem uczestników jest podporządkowanie się ustaleniom niniejszego regulaminu, a w szczególności:

– z uwagi na konieczność ubezpieczenia uczestników rajdu do dnia 21 czerwca należy dokonać wcześniejszej rejestracji i opłacić wpisowe

– punktualne przybycie na miejsce startu

– samodzielne przebycie całej zadeklarowanej trasy

– przestrzeganie zasad kultury, współżycia społecznego, ochrony przyrody, przepisów ruchu drogowego oraz przeciwpożarowych w terenach leśnych.

 

UCZESTNICY RAJDU SĄ ZOBOWIĄZANI: opłacić wpisowe w wysokości 10 zł dorośli, 5 zł młodzież w wieku od 12 do 18 lat, dzieci do 12 roku życia bezpłatnie. Osoby zapisujące się na rajd po 21 czerwca lub nie wnoszące opłaty wpisowej nie będą objęte ubezpieczeniem.

 

ORGANIZATORZY RAJDU ZAPEWNIAJĄ : ubezpieczenie, poczęstunek, wodę mineralną, okolicznościową plakietkę.

 

ZAPISY NA RAJD PROWADZĄ:

 • Sołtys Nowego Kocina Grzegorz Grabara
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie tel. 34 374 00 42
 • Sklep spożywczy w Nowym Kocinie – Edyta Caban tel. 730 006 132

 

 

KAŻDY UCZESTNIK RAJDU POWINIEN posiadać ubiór odpowiedni do pogody, prowiant na czas rajdu i sprawny rower. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność oraz ponoszą konsekwencję prawne i materialne za wyrządzone przez siebie szkody podczas trwania imprezy.

 

UWAGA!

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W przypadku niestawienia się na starcie wpisowe nie będzie zwracane. 

 

Biorąc udział w Rajdzie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

swoich / podopiecznego, przez Administratora Danych: Wójta Gminy Mykanów

z siedzibą : Urząd Gminy w Mykanowie , ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;

do celów realizacji rajdu.

Uczestnik Rajdu podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą

oraz oświadcza iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich/ podopiecznego danych i prawie ich sprostowania.

Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika zarejestrowanego w dowolnej formie na wszelakich nośnikach w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez organizatorów rajdu akcjach i materiałach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  informuję , że:

 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mykanowie  jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą:

                                      Urząd Gminy Mykanów

 1. Samorządowa 1

                                            42-233 Mykanów

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Michał Krzysiński. – /34/ 3288019  lub e- mail :       krzysinski@mykanow.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia.
 5. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do  przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych ww. Rozporządzeniu.
 6. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że  dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.

Data opublikowania: 14:12, 18 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności