IV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) zwołuję w  dniu 8 lutego 2019r (piątek) o godz. 10.00  w sali   Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie IV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2018 w sprawie w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2018 -2029
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Rocznym Programie Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami  Pozarządowymi w 2019 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Częstochowskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno Kolonia, Lubojenka, Kuźnica Lechowa i Tylin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Topolów, Radostków Kolonia i Lubojenka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubojenka przy ul. Głównej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 15. Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Mykanów.

Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

 inż. Włodzimierz Cichoń  

Data opublikowania: 09:54, 28 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności