Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dot. zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości  poniżej 30 000 Euro dot. opracowania studium wykonalności w tym analizy instytucjonalnej, wrażliwości i ryzyka, zgodności z zasadami horyzontalnymi, oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów”

 Informuje iż w zapytaniu cenowym dot.w/w zamówienia złozono 3 oferty.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferty złożyły następujące firmy z cenami:

  1. Vertigo Consulting ul. Śląska 15, 42-200 Częstochowa – cena 11 992zł brutto
  2.  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEX Sp. Z.o.o, ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa – cena 15 375zł brutto
  3. Biuro Adaptacji Projektów BAP Marek Michalski, ul. Warszawska 264, 42-200 Częstochowa  – cena 14 760zł brutto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy Vertigo Consulting ul. Śląska 15, 42-200 Częstochowa , która miała najniższą cenę

Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów

Mykanów 29-02-2016

Data opublikowania: 13:12, 29 lutego 2016

Kategorie: Aktualności