Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Mykanów szkód w uprawach rolnych, powstałych na skutek wymarznięcia niektórych upraw ozimych, informuję poszkodowanych  rolników, że na terenie gminy działa powołana przez Wojewodę komisja do spraw  oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Rolnicy mogą zgłaszać wystąpienie szkody powstałej w wyniku wymarznięcia do Urzędu Gminy w Mykanowie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, najlepiej na formularzu opracowanym i dostępnym w Urzędzie Gminy oraz tutaj. W przypadku konieczności rozszerzenia listy działek do wniosku dostępny jest załącznik.

Wzorem lat ubiegłych poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt bankowy, który może być udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Podstawowym warunkiem ubiegania się o w/w kredyt jest wystąpienie szkód w uprawach rolnych na poziomie wyższym niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom szkód  musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji danego rolnika w zakresie produkcji roślinnej (w tym działy specjalne produkcji rolnej) i produkcji zwierzęcej.

 

Zgłoszenia i bliższe informacje:

Urząd Gminy w Mykanowie

Bud. „B”, pok. nr 1

tel. 34 3288019, 34 3288039

 

Data opublikowania: 05:46, 28 marca 2012

Kategorie: Aktualności