Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Mykanów szkód w uprawach rolnych, powstałych na skutek wymarznięcia niektórych upraw ozimych, informuję poszkodowanych  rolników, że na terenie gminy działa powołana przez Wojewodę komisja do spraw  oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Rolnicy mogą zgłaszać wystąpienie szkody powstałej w wyniku wymarznięcia do Urzędu Gminy w Mykanowie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, najlepiej na formularzu opracowanym i dostępnym w Urzędzie Gminy oraz tutaj. W przypadku konieczności rozszerzenia listy działek do wniosku dostępny jest załącznik.

Zgodnie z „Programem pomocy producentom rolnym” przyjętym przez Radę Ministrów dniu 3 kwietnia br. – poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się o następujące formy pomocy:

  • kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  • dopłaty w wysokości 100 zł do ponownego obsiewu 1 ha powierzchni upraw: żyta, jęczmienia, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych, w ramach pomocy de minimis,
  • odraczanie , rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości składek KRUS oraz należności Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • stosowanie ulg w podatku rolnym.

O pomoc w ramach programu ( z wyjątkiem pomocy de minimis) będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty  na poziomie wyższym niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. 

Straty te muszą  być oszacowane przez Komisję.

 

Zgłoszenia i bliższe informacje: Urząd Gminy w Mykanowie, Bud. „B”, pok. nr 1, tel. 34 3288019, 34 3288039

Data opublikowania: 06:54, 11 kwietnia 2012

Kategorie: Aktualności