Informacja dla mieszkańców miejscowości Kolonia Wierzchowisko dot. przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Wierzchowisko” oraz uzyskaniem przez Gminę Mykanów pozwolenia na użytkowanie Wójt Gminy Mykanów informuje mieszkańców Kolonii Wierzchowisko o możliwości podłączenia poszczególnych posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przez najbliższy rok przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe bez konieczności wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania ogólnych warunków przyłączenia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. ( tryb uproszczony ). Natomiast przed przystąpieniem do robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego na własnej posesji, należy poinformować o tym fakcie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A., którego siedziba znajduje się w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Po zakończeniu prac właściciele poszczególnych posesji są zobowiązani do zainwentaryzowania nowopowstałych przyłączy tj. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, którą powinien opracować uprawniony geodeta i dostarczenia po jednym egzemplarzu dokumentu do PWiK i Urzędu Gminy w Mykanowie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Wierzchowisko została zrealizowana w ramach projektu pn. Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody „Wierzchowisko” w Gminie Mykanów -etap I, który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Data opublikowania: 10:13, 9 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności