III Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 21 grudnia 2018  r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie III sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  • opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  • dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stary Broniszew na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 14:44, 7 grudnia 2018

Kategorie: Aktualności