II Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Tomasz Nowicki zwołuje w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu II Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego komisji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mykanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy Mykanów oraz dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Mykanów.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 11:03, 14 maja 2024

Kategorie: Aktualności