I Gminny Konkurs „Damą Być”

Zapraszamy do wzięcia udziału oraz zapoznania się z regulaminem.

 

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu

wzrost motywacji do osobistego rozwoju oraz poziomu kultury osobistej

– podkreślenie roli kobiety w społeczeństwie

– możliwość wyrażenia swoich poglądów (artystycznie /literacko)

– zaprezentowanie prac szerszej publiczności

2. Organizator konkursu

Urząd Gminy w Mykanowie

Mykanów, ul. Samorządowa

42-233 Mykanów, tel. : 34 32 88 019

e-mail: ug@mykanow.pl

strona internetowa: www.mykanow.pl

3.Tematyka prac

Prace mają być próbą odpowiedzi na pytanie: Co znaczy być damą?/ Czy warto być damą w obecnych czasach?

4. Technika – prace mogą być wykonane jako prace plastyczne oraz prace pisemne:

 1. praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką płaską (bez użycia plasteliny, materiałów sypkich takich jak kasza, ryż, brokat itp.) format- A3

 2. praca pisemna – napisana czcionką Times New Roman 12, Akapit 1,5 minimum
  1 strona A4 maksimum 2 strony A4

4. Warunki dopuszczenia prac do konkursu:

 1. konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym/ I kategoria wiekowa/ oraz dzieci w wieku szkolnym klasy IV-VIII /II kategoria wiekowa/

 2. każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy

 3. prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2019r. do Urzędu Gminy w Mykanowie osobiście do Biura Obsługi Interesanta lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/

 4. prace powinny być płasko zapakowane /nie składać, nie rolować/

 5. każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację wydrukowaną lub napisaną DRUKOWANYMI LITERAMI według wzoru:

a) imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

b) telefon kontaktowy

c) nazwa szkoły/przedszkola.

5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

6.Wyniki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 10 marca 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.

7. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. : 34. 32.88.019 w.38

8. Zgody

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 2. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ.Dz. Urz. UE L Nr 119,s. 1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

4.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny -Art. 23

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Data opublikowania: 11:30, 21 lutego 2019

Kategorie: Aktualności