Hybrydy i fotowoltaika

Gmina Mykanów w 2019 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Rzeczową realizację projektu zakończono do 30 czerwca 2021 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1 662 868,65 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych 985 562,39 zł.

Założenia projektu zostały zrealizowane, tj.:
1. Wybudowano 105 instalacji lamp hybrydowych (składających się z systemu małej elektrowni wiatrowej współpracującej z dwoma panelami fotowoltaicznymi ) na terenie Gminy Mykanów
oraz
2. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, takich jak:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie
Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
Zespół Szkół w Czarnym Lesie

Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)
Gmina wiejska Mykanów zlokalizowana jest w północnej części woj. śląskiego, w pow. częstochowskim, w sąsiedztwie Aglomeracji Częstochowskiej (Bezpośrednie Otoczenie Funkcjonalne). Ze Strategii Rozwoju Subregionu Północnego wynika, że największe zagrożenie emisją PM10 występuje na terenie Aglomeracji Częstochowskiej (Częstochowa, Konopiska, Poczesna, Rędziny, Mykanów) oraz na obszarze Kłobucka. Istotnym źródłem zanieczyszczeń dla całego Subregionu jest emisja komunikacyjna (Częstochowa 19%, pow. częstochowski 17%, myszkowski 14% emisji).
Gmina Mykanów nie posiada centralnego systemu ciepłowniczego. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest poprzez indywidualne źródła ciepła oraz kotłownie, które zapewniają ciepło dla zabudowy wielorodzinnej i dla obiektów użyteczności publicznej.W budynkach komunalnych podstawowe źródło energii cieplnej to gaz ziemny, stanowiący 91,7%, natomiast węgiel kamienny 8,3%. Najbardziej znaczącym źródłem emisji w zakresie transportu, jest tranzyt. Codziennie trasą DK1 przemieszcza się ok. 40 000 pojazdów. Na jakość powietrza oraz na wielkość emisji bezpośrednio wpływają również lokalne podmioty gospodarcze.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zobowiązuje gminę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wdrażanie kompleksowych działań. Wśród ośmiu przyjętych zadań inwestycyjnych, znajdują się:
1.Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego
2.Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
5.Wprowadzanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych.Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie emisji w szacowanej wielkości 1 231,93 ton CO2 rocznie.

Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w regionie. Gmina Mykanów sukcesywnie podejmuje wyzwania dotyczące zwiększenia udziału OZE w użytkowanej energii elektrycznej. Inwestycja polegająca na budowie instalacji hybrydowych zasilania oświetlenia z wykorzystaniem OZE, przyczynia się do zwiększenia ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł, jak również do zmniejszenia emisji pyłów (PM10) i CO2 (rezygnacja z podłączenia do sieci tradycyjnego zasilania). Podstawowym celem podejmowanych w szerokim zakresie działań jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w wiązkę projektów „Bezpieczeństwo energetyczne” Strategii RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i przyczynia się do realizacji celu strategicznego RIT Subregion Północny Województwa Śląskiego, tj. Wzmocnienie równoważonego rozwoju Subregionu Północnego poprzez efektywne wykorzystanie zasobów. Wspomaga realizację celu poprzez bezpośrednią realizację celu szczegółowego C.1.1., czyli zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Projekt, poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, realizuje Cel Tematyczny 4 RPO WSL: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
Priorytet Inwestycyjny 4a – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oraz jego cel szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Realizacja powyższych założeń przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Umowy Partnerstwa, jakim jest Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć w sąsiednich gminach przyczyni się do osiągnięcia na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.