„Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów”

Projekt pn. „Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: 1.09.2023 – 30.11.2023

Beneficjent: Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1

Całkowita wartość projektu: 498 062,50  PLN
Wydatki kwalifikowalne:       498 062,50   PLN
Kwota dofinansowania:
        423 353,12  PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 423 353,12 PLN

Główny cel projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących

prowadzić do bierności zawodowej pracowników w miejscu pracy, poprzez

modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ 77 osób ]

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ 159 osób ]