„Ekologiczna zagroda 2018”

Wójt Gminy Mykanów na podstawie Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku zaprasza mieszkańców Gminy Mykanów do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2018”.

I. Uprawnieni do udziału:

Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Mykanów.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

  •  gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą,
  • zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

II Cele konkursu:

Konkurs ma na celu m.in.

  • propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,
  • upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
  • zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu,
  • poprawę estetyki zagród wiejskich,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

III. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie:

Od dnia 2 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

IV. Miejsce zgłaszania posesji do konkursu:

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy Mykanów, pok. nr 1 (rolnictwo), I piętro – budynek B,
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów,
  • u Sołtysa właściwego sołectwa.

V. Nagrody:

Na etapie gminnym organizator ustanowił pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 2 500,- zł.

Laureat etapu gminnego będzie reprezentował Gminę Mykanów w konkursie powiatowym.

VI. Dodatkowe informacje:

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie , bud. B – pok. nr 1, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.mykanow.pl.

Osoba do kontaktu: Adam Wochal, pok. nr 1, tel. 34 3288019 w. 33, e-mail: a.wochal@mykanow.pl

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa

Data opublikowania: 14:15, 30 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności