Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd gminy Mykanów informuje, że w bieżącym roku zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami – uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.);
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

Ważne informacje:

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć dokumenty:

 1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis;
 2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.  
 3. Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

Należy pamiętać:

 1. Dzień udzielenia pomocy „de minimis”, to dzień wystawienia decyzji (powoduje to, iż pracodawca składający wniosek od sierpnia br., jest zobowiązany złożyć również dokumenty o których mowa powyżej).
 2. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. 8 081 zł – w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Nowe kwoty dofinansowania w roku 2012:

 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

od 01.01.2012 r.
do 31.08.2012 r.

od 01.09.2012 r.
do 31.12.2012 r.

Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce

4 587 zł

4 587 zł  
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia 36  m-cy

7 645 zł

8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

 

Waloryzacja dofinansowania:

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Przepis ten zaczął obowiązywać w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
  • Oświadczenie pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w jego imieniu,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
  • Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • Wypełniony formularz  informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).  Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą i o tym, że przedsiębiorstwo znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej w okresie ostatnich 3 lat.
  •  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
  • lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwagi:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Mykanów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Mykanów a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie:

Od roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy – zgodnie ze znowelizowaniem ustawy o systemie oświaty.
 
Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mykanów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Mykanów – Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia

Data opublikowania: 12:48, 9 października 2012

Kategorie: Aktualności