Dodatek energetyczny

Urząd Gminy w Mykanowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2014 r.osoby którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą miały prawo ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki;

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734, z późn.zm. )
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł / miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł / miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł / miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy określi Minister Gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł .

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego dostępne są w Urzędzie Gminy I piętro pok.6 lub na stronie internetowej www.mykanow.pl w zakładce „Dla interesanta”.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 07:42, 31 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności