Dla interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z wymogami Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Mykanów posiada możliwość przyjmowania wniosków i pism w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

Adres skrzynki podawczej Gminy Mykanów to: /x30y4r8ik6/skrytka

Zamieszczone poniżej wzory deklaracji i wniosków obowiązujących w Urzędzie Gminy w Mykanowie można również pobrać, wydrukować, a nastepnie wypełnione dostarczyć do Referatu właściwego dla danej sprawy. Wszystkie dokumenty dostepne są w formacie*.pdf

 

Wnioski Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wniosek o PESEL dla UKR 
Wniosek o PESEL dla RUS
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2023
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oswiadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Deklaracje podatkowe (osoby prawne)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (obowiązuje 0d 01.07.2019)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (obowiązuje do 01.07.2019)
Deklaracja podatku rolnego (obowiązuje od 01.07.2019)
Deklaracja podatku rolnego (obowiązuje do 01.07.2019)
Deklaracja podatku leśnego (obowiązuje od 01.07.2019)
Deklaracja podatku leśnego (obowiązuje do 01.07.2019)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (obowiązuje od 01.01.2019 r.)
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązuje od 01.01.2019 r.)

Informacje podatkowe (osoby fizyczne)
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019)
Informacja w sprawie podatku  rolnego (obowiązuje od 01.07.2019)
Informacja w sprawie podatku  leśnego (obowiązuje od 01.07.2019) 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (obowiązuje do 01.07.2019)

Wnioski Referatu Finansowego
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego dochodowości lub niezaleganiu w podatkach 

Wnioski Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie
Wniosek o podział nieruchomości
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
Załącznik do Wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (dotyczy nieruchomości wielolokalowych)

Wnioski Referatu Gospodarki Komunalnej
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości
Wniosek o określenie zgodności planowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa/drzew
Wniosek o o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – handel sezonowy
Wniosek o zmianę decyzji w zakresie płatnika opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia
Wniosek o wyrażenie zgody na realizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzania robót
Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego

 

Wnioski Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia
WNIOSEK Stypendium Szkolne
WNIOSEK zasiłek szkolny
Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu
Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego gminnym środkiem transportu
Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Mykanów
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Informacja dla pracodawców Młodociani pracownicy zmiany od dnia 1 września 2019
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

Wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego – rok 2024
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego

Druki w jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Oświadczenia o dochodach
Oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Druk zaświadczenia lekarskiego

Druki w zakresie funduszu alimentacyjnego
Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Druk załącznika nr 1 do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Druk oświadczenia wnioskodawcy o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny
Druk oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych
Druk oświadczenia o wysokości składki zdrowotnej (dotyczy tylko osób pobierających świadczenia z KRUS)
Druk oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Druki w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Druk wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Druk oświadczenia o dochodach
Druk oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Druk oświadczenia wnioskodawcy

Druki w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego
Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Druk oświadczenia wnioskodawcy

Druki w zakresie świadczenia „Dobry Start” (300+)
Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+)

Druki w zakresie świadczenia wychowawczego 500+
Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Druki w zakresie świadczenia rodzicielskiego
Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Druk oświadczenia wnioskodawcy

Druki w zakresie świadczenia „za życiem”
Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „za życiem”

Druki w zakresie  zasiłku pielęgnacyjnego
Druk wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Druk oświadczenia wnioskodawcy

Druki w zakresie zasiłku rodzinnego
Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Druk załącznika nr 1 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Druk oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych
Druk oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Druk oświadczenia wnioskodawcy o tymczasowym zameldowaniu

Druki w zakresie karty dużej rodziny
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Oświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej
Oświadczenie planowanym terminie ukończenia nauki
Informacja o osobach które mogą mogły wyświetlić  kartę elektroniczną