Budżet uchwalony!

Na sesji w dniu 28.12.2017 roku Rada Gminy w Mykanowie uchwaliła budżet gminy na 2018 rok  oraz wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2018-2029. Dochody budżetu  na 2018r.  zaplanowano w  kwocie 62 190 979,04 zł. W zakresie dotacji dochody przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, w zakresie subwencji – informacji otrzymanej od Ministra Finansów, a w zakresie dochodów własnych na podstawie kalkulacji przy uwzględnieniu realnych możliwości ich uzyskania.

Główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem, w tym: 62 190 979,04
Dochody bieżące, w tym: 57 027 801,00
 • Wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
11 430 350,00
 • Podatki i opłaty, w tym:
7571 489,00
                          podatek od nieruchomości 4 271 543,00
 • Dotacje na zadania bieżące, w tym:
18 774 975,00
                                     świadczenie 500+ 10 451 644,00
                                     świadczenie rodzinne 5 241 588,00
 • Subwencja ogólna
19 050 987,00
Dochody majątkowe 5 163 178,04

 

Wydatki  budżetu na 2018 rok zaplanowano  w kwocie      61 917 387,04 zł

z tego :

 1. a) wydatki bieżące w kwocie   51 878 213,91  zł
 2. b) wydatki majątkowe w kwocie    10 039 173,13  zł

 

Główne grupy wydatków bieżących to:

 • Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. świadczenia wypłacane przez GOSP, dodatek wiejski wypłacany dla nauczycieli, ekwiwalenty OSP, diety radnych i sołtysów)
              17 117 429,50
 • Obsługa długu
                1 050 000,00
 • Dotacje na zadania bieżące (w tym datacje dla SP Rybna, Przedszkola Kotek Leon, dotacje udzielane w ramach otwartych konkursów ofert)
  1 880 000,00
 • Wydatki związane z realizacją celów statutowych jednostek budżetowych (pozostałe wydatki)
 8 611 969,46

 

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą:

 

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych:

 • „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody „Wierzchowisko” w Gminie Mykanów -etap I (planowana kwota na 2018 rok to 700 000 zł)
 • „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów” planowana kwota na 2018 rok to 1 887 710,10 zł /zadanie realizowane jako dwuletnie w latach 2017-2018/
 • „Budowa instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego w Gminie Mykanów” planowana kwota to 1 676 180,35 zł /wniosek po ocenie formalnej, umowa jeszcze nie podpisana/.

 

Przedsięwzięcia drogowe:

 • dofinansowanie dwóch inwestycji realizowanych przez Powiat Częstochowski tj. przebudowę drogi 1025 S na odcinku Rybna-Kokawa 1 500 000 zł oraz drogi powiatowej ul. Rumiankowej w  Cykarzewie Północnym polegającej na dobudowie ciągu pieszego 500 000 zł
 • budowa dróg gminnych ulic: Ogrodowej i Różanej w miejscowości Lubojna wraz z odwodnieniem 900 000 zł
 • wykonanie odwodnienia ul. Brzozowej w miejscowości Nowa Rybna – 250 000 zł
 • przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lubojna i ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie – 10 000 zł
 • spłata wierzytelności za nakładki wykonane w 2015 roku – 200 000 zł
 • spłata wierzytelności za przebudowę mostu na Kocince w miejscowości Przedkocin –  89 278,75 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne:

 • spłata zobowiązań z tytułu zakupu nieruchomości w Kokawie i Woli Hankowskiej od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mykanowie – 210 000 zł
 • budowa sali gimnastycznej oraz stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Borownie 1 410 000 zł
 • budowa sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych dla SP w Radostkowie 333 000 zł
 • inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej – 254 652,63 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 167 152,63 zł
 • modernizacja świetlic wiejskich /środki funduszu sołeckiego/ – 54 351,30 zł

 

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 273 592 zł.

Założona nadwyżka budżetowa w kwocie 273 592,00 zł oznacza, że na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gmina nie będzie zaciągać dodatkowych zobowiązań nie wystarczy jednak na spłatę rat kapitałowych (kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji)  przypadających do spłaty/wykupu w 2018 roku w łącznej kwocie 3 073 592,00 zł.

 

Źródłem finansowania tych spłat będą przychody z następujących tytułów:

 • spłata pożyczki udzielonej w 2017 roku dla Stowarzyszenia „Mykanów, tu chce się żyć” w kwocie 300 000,00 zł
 • emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł w ramach podpisanej umowy w 2016 roku
 • konieczne będzie również pozyskanie dodatkowego finansowania w kwocie
  1 500 000,00 zł.

Uchwała budżetowa w całości znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

Data opublikowania: 20:36, 5 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności