Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobą układu ruchu. Ważne! Zgłoszenia do 13 maja

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady
i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskiego, będą miały możliwość leczenia i odpoczynku w dwóch ośrodkach CRR KRUS:

 • podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą
  w
  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 roku;

 • podopieczni z chorobami układu oddechowego przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 14 lipca do 03 sierpnia 2022 roku.

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, Placówkach Terenowych lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z załącznikami (zał. Nr 2 Informacja o stanie zdrowia dziecka, zał. Nr 6 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, zał. Nr 7 Oświadczenie) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2022 roku.

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki:

 • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

 • W roku 2022 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2007 – 2015.

Informujemy, iż:

 • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 • Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny.

 • Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

 • Dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, Placówkach Terenowych oraz pod nr tel.
34 378 85 14.

oświadczenie

informacja o stanie zdrowia dziecka

pismo przewodnie

wniosek o skierowanie na reh.lecz.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data opublikowania: 08:46, 6 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności