Bezpieczne wakacja

Zgodnie z zaleceniami  w zakresie realizacji na obszarze  województwa śląskiego  akcji „Bezpieczne wakacje 2017” informujemy, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji zależy od wielu okoliczności. Przygotowano wiele poradników, instrukcji i innych materiałów edukacyjnych propagujących wzorce bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku, z którymi warto się zapoznać. Niezwykle ważny jest jednak po prostu  rozsądek i wyobraźnia.

Często odpoczywamy nad wodą – woda przyciąga, odpręża a w upalne dni chłodzi. Korzystajmy jednak wyłącznie ze zorganizowanych kąpielisk i takich gdzie czuwa ratownik. Na terenie gminy Mykanów nie występują kąpieliska ani też miejsca, które mogą być wykorzystywane do kąpieli. Istniejące zbiorniki retencyjne – stawy oraz rzeki nie są absolutnie miejscami, gdzie można się kąpać. Kąpiel w nich może  wiązać się  z zagrożeniem zdrowotnym, z uwagi na zanieczyszczenia lub możliwe urazy a brak ratownika  może skutkować utratą życia.

Poniżej podstawowe informacje o organizacji kąpielisk i miejsc  wykorzystywanych do kąpieli w celu uświadomienia jak ważne jest to gdzie się kąpiemy i jakie są podstawowe wymagania dla takich miejsc.

PODSTAWOWE DEFINICJE

SEZON KĄPIELOWY – jest to okres określony przez radę gminy w uchwale, obejmujący czas pomiędzy 15 czerwca a 30 września.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, wójt, burmistrz, prezydent miasta niezwłocznie zamieszcza w ewidencji kąpielisk.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania organizatorowi pochodzących z kontroli urzędowej informacji dotyczących ocen jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku.

KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

  • Rada gminy określa w drodze uchwały wykaz kąpielisk na swoim terenie.
  • Organizator kąpieliska jest obowiązany oznakować kąpielisko.
  • Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrolę jakości wody przed sezonem letnim oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.
  • W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, woda w trakcie sezonu kąpielowego jest badana nie mniej niż cztery razy, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Organizator kąpieliska ma obowiązek informować organy PIS o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody oraz kąpiących się o jakości wody w kąpieliskach i zaleceniach PIS.

Po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, organizator kąpieliska, oznacza na tablicy aktualną informację o przydatności wody do kąpieli.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpieli, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie, za pomocą środków masowego przekazu oraz organizatora w celu zamieszczenia takiej informacji w miejscu oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu.

MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem, a wykorzystywany do kąpieli, które można zorganizować w trakcie trwania całego sezonu kąpielowego.

  • Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kapiących się tam osób.
  • Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany oznakować miejsce wykorzystywane do kąpieli.
  • Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezwłocznie przekazuje organom PIS wyniki badań oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

Po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli, oznacza na tablicy aktualną informację o przydatności wody do kąpieli.

Data opublikowania: 10:49, 7 lipca 2017

Kategorie: Aktualności