Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Mykanów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 235956,60 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 

Usługi asystenta, obejmują w szczególności:

  • pomoc w wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • wsparcie w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzanie i odebranie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

Realizacja Programu pozwoli na wykonanie usługi, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie Gminy Mykanów. Usługa świadczona w ramach powyższego zadania przyczyni się do zwiększenia szans osób z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie i pokonywanie barier związanych z ich problemami, czy wzrostu ich aktywności fizycznej.

 Na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  w ramach konkursu ofert zostanie wybrana organizacja pozarządowa, która będzie świadczyć powyższą usługę we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mykanowie . 

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (klauzulą informacyjną oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi).

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie

Samorządowa 1 (pokój nr. 2 )

Termin rozpoczęcia naboru kart: 9 marca 2023 r.

Informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie  pod numerem telefonu 34 328 80 23 wew 28.

Załączniki do pobrania