,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców”

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t. ,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców” w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 

  1. Termin składania wniosków: od 11 do 29 kwietnia 2022 roku
  2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=48d5cd5968b6c1ae&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

  1. Forma wsparcia:

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

  1. Zakres tematyczny projektu grantowego:
  • Zgodność z zakresem Rozporządzenia: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • Zgodność z zakresem LSR: Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności;
    1. Zakres realizowanych zadań obejmuje: przedsięwzięcia o charakterze integrującym i aktywizującym oraz edukacyjnym w szczególności: szkolenie, warsztat, kurs, akcja społeczna, itp.
    2. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 75 000,00 euro (300 000,00 złotych).

Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-1-2022-g-na-projekt-grantowy-aktywni-lokalnie-integracja-i-aktywizacja-mieszkancow/

Data opublikowania: 12:55, 28 marca 2022

Kategorie: Aktualności