AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!

LUDZIE NIE WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYMCHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIABRAK SZCZEPIONKI, WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ

DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF:

kontakt ze zakażonym zwierzęciem

skażona pasza lub woda

skażona odzież lub sprzęt

skarmianie odpadkami kuchennymiJAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?

Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych. 

Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła. 

Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni. 

Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni. 

Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń. 

Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych. 

Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich. 
PRZEPISY PRAWNE

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z

2020 r. poz. 1421);

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego

pomoru świń (Dz. U. poz.754).

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW).
 Ponadto PLW wydaje akt prawa miejscowego art. 45 ust 1 ww. ustawy.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody. Wojewoda wydaje rozporządzenie na podstawie art. 46 ust 3 ww. ustawy.

Jeżeli zagrożenie dotyczy całego terytorium RP lub znaczącej jego części rozporządzenie może wydać na podstawie art. 47 ust. 1 Minister właściwy ds. rolnictwa. Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. z 2015 r., poz. 440) powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii, w zakresie swojej właściwości posiadają i stale aktualizują plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Dodatkowo od 2013 r. realizowane są roczne programy dotyczące monitorowania i zwalczania ASF na całym terytorium Polski wydane na podstawie ww. ustawy. Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48a ust. 3 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) wdrażające przepisy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych

państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63 z późn. zm.).

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE była stosowana do dnia 20 kwietnia 2021 r. W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1), które ustanawia na określony czas środki szczególne w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie, dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III wymienione w załączniku I do ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 obowiązuje bezpośrednio i wprost na terytorium Polski.

 

 

Data opublikowania: 14:34, 20 lipca 2022

Kategorie: Aktualności