XXXI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń  na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuje w  dniu 29 maja  2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie (remiza OSP Mykanów)  XXXI  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 272/XXX.2017 dotyczącej zmian w budżecie Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Broniszew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 10:55, 22 maja 2017

Kategorie: Aktualności