Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr 212/XXVII/2021 Rady Gminy Mykanów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 – Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwie Mykanów w Gminie Mykanów w roku 2021.

Szczegóły konkursu wraz z załącznikami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Data opublikowania: 14:21, 8 października 2021

Kategorie: Aktualności