Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”ogłasza nabór 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

  1. Termin składania wniosków: od 6 września do  20 września 2019 roku.
  2. Miejsce i tryb składania wniosków:
    Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 20.09.2019 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
    O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
  3. Limit środków dostępnych w konkursie: 322 617,00 złotych
  4. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 160 000,00 zł na operację.

więcej informacji pod linkiem:  https://razemnawyzyny.pl/nabor-wnioskow-2-2019-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

Data opublikowania: 09:46, 22 sierpnia 2019

Kategorie: Aktualności