Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie X sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:14, 25 lipca 2019

Kategorie: Aktualności